Nội dung thư

Thursday, November 28, 2013

* Viếng thăm trạm không gian cho biết..

 
Sinh hoạt trên trạm không gian: