Nội dung thư

Tuesday, January 27, 2015

* Truyện Kiều


được phổ nhạc và giữ trọn từng chữ trong Thơ.
Thái Hòa phỏng vấn Quách Vĩnh-Thiện - SBTN Úc Châu thực hiện.

http://thienmusic.free.fr/Australie%20-%20SBTN%20-%202013.htm

Sách Truyện Kiều Thơ và Nhạchttp://thienmusic.free.fr/Book-TKTN2.htmNguyễn Du ( 1766-1820 )

http://thienmusic6.free.fr/NguyenDu.htmVersion avec la traduction française et anglaise :

http://thienmusic5.free.fr/KieuHistory-Part1.htmTraduction française : Léon Lê Đình Bảo, Nguyễn Văn Vĩnh.Léon Lê Đình Bảo.

Kỹ Sư – Ecole des Mines.

(1955 – 10/02/2009)

Nguyễn Văn Vĩnh

(1882-1936)Kiều History 01 – Les deux soeurs Thúy Kiều, Thúy Vân :

https://www.youtube.com/watch?v=doje7McUtWs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=11

Kiều History 02 – Thanh Minh Đạp Thanh – La pure clarté de clémence :

https://www.youtube.com/watch?v=BwBo_5zexIs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=10

Kiều History 03 - Hồng Nhan Bạc Mệnh – Beauté de rose :

https://www.youtube.com/watch?v=oJJDvZbdXHw&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=9

Kiều History 04 – Gentleman Kim Trọng :

https://www.youtube.com/watch?v=0xM1ZqRo_xI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=8

KIều History 05 - Gặp Gở Làm Chi – Pourquoi ai-je rencontré cet home Kim :

https://www.youtube.com/watch?v=Fj3qoLlJlvs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 06 - Kiếp Nhân Duyên – La destinée resultant du Karma :

https://www.youtube.com/watch?v=ObUiVpZfcsU&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=6

Kiều History 07 - Mộng Triệu, Mạch Tương – L’interprétation des songes, la source des larmes :

https://www.youtube.com/watch?v=pfamfVCF6nk&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=5

Kiều History 08 – Le gentleman Kim Trọng, la belle Thúy Kiều :

https://www.youtube.com/watch?v=rITJYF5qM8Q&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=4

Kiều History 09 – Rày Gió Mai Mưa – Aujourd’hui, le vent et demain, la pluie :

https://www.youtube.com/watch?v=aUAnWgC8D5g&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=3

Kiều History 10 - Lượng Xuân – La générosité du printemps :

https://www.youtube.com/watch?v=Ptb8qHv6_C0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2

Kiều History 11 - Lửa Hương – Le feu d’encens :

https://www.youtube.com/watch?v=n84KdJ6qm4w&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Version avec la traduction française et anglaise :

http://thienmusic5.free.fr/KieuHistory-Part2.htmKiều History 12 – Lòng Xuân - Cœur Léger :

https://www.youtube.com/watch?v=2nPKTXM80no&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=8

Kiều History 13 – Chung Tử Kỳ - Un grand connaisseur en musique :

https://www.youtube.com/watch?v=XfFBhgxEvi4&index=7&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 14 – Liêu Dương Ville :

https://www.youtube.com/watch?v=vGTaEnG6Sr0&index=6&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 15 – Ba Đông - Les Trois Hivers :

https://www.youtube.com/watch?v=3kUhofIkZPY&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=5

Kiều History 16 – Bên Tình Bên Hiếu - Côté Amour, Côté Piété Filiale :

https://www.youtube.com/watch?v=S_E-JHyIsh0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=4

Kiều History 17 – Ép Cung Cầm Nguyệt - Son et Sonate d’une complainte :

https://www.youtube.com/watch?v=TJZyPnUBxcA&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=3

Kiều History 18 – Tơ Duyên - Le fil de la vie sentimentale :

https://www.youtube.com/watch?v=qG8SXMj4uYU&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2

Kiều History 19 – Mảnh Hương Nguyền - Un débris de l’encens :

https://www.youtube.com/watch?v=GNB4UQ_1W-Q&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 20 – Mr Mã Giám Sinh :

https://www.youtube.com/watch?v=1BfYfTTGc7s

Kiều History 21 – Madame Tú Bà :

https://www.youtube.com/watch?v=8QAY9wyvXWQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 22 – Đoạn Trường - Coeur déchiré :

https://www.youtube.com/watch?v=0xe6NdnpC48&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gVersion avec la traduction française et anglaise :

http://thienmusic5.free.fr/KieuHistory-Part3.htmKiều History 23 - Gương Nhật Nguyệt - Le miroir du Soleil et de la Lune :

https://www.youtube.com/watch?v=wFMQvHm8Si8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=11


Kiều History 24 - Lầu Xanh - La Maison de joie :

https://www.youtube.com/watch?v=mF7anR01-cY&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=10Kiều History 25 - Phong Trần - Vents et poussières :

https://www.youtube.com/watch?v=aXCNy5-0ewA&index=9&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gKiều History 26 - Túc Nhân - Le Destin :

https://www.youtube.com/watch?v=ecses-3uGA0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=8Kiều History 27 - Buồn Trông - Un regard triste :

https://www.youtube.com/watch?v=p7nE8xif0TI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=7Kiều History 28 - Sở Khanh, le Don Juan :

https://www.youtube.com/watch?v=sAei4QriBF8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=6Kiều History 29 - Phù Dung – Hibiscus :

https://www.youtube.com/watch?v=kGtbJC0eDJo&index=5&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gKiều History 30 - Quyến Gió Rủ Mây - Séduire le vent, entraîner les nuages :

https://www.youtube.com/watch?v=gVMbxdz1hBI&index=4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gKiều History 31 - Tống-Ngọc Tràng-Khanh, les snobs :

https://www.youtube.com/watch?v=6yYWgPCTpX0&index=3&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gKiều History 32 - Le saule de Chương Đài :

https://www.youtube.com/watch?v=KcYsps9B_YI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gKiều History 33 - Thuc Sinh, le lettré :

https://www.youtube.com/watch?v=-_X40vOHZAI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gVersion avec la traduction française et anglaise :

http://thienmusic5.free.fr/KieuHistory-Part4.htmKiều History 34 - Phận Bèo Mây - Vogue le destin par nuages et marais :

https://www.youtube.com/watch?v=_cxOUQWTBo8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=11

Kiều History 35 - Đêm Ngắn Tình Dài - Nuit courte, amoureux pour toujours :

https://www.youtube.com/watch?v=kkMOx0f7nx8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=10

Kiều History 36 - Tay Đã Nhúng Chàm - La main prise au piège :

https://www.youtube.com/watch?v=7-6QbCig4-U&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 37 - Tài Tử Giai Nhân - La belle et l’élégant :

https://www.youtube.com/watch?v=7d7jtRJBPcU&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=8

Kiều History 38 - Yếm Thắm Trôn Kim - Faits dévoilés :

https://www.youtube.com/watch?v=GV-qgtko1SA&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=7

Kiều History 39 - Trăng Hoa - Fleur éphémère et Lune fugace :

https://www.youtube.com/watch?v=Eg5neOcMc00&index=6&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 40 - Càng Mặn Càng Nồng - L’ardeur d’un cœur ardent :

https://www.youtube.com/watch?v=B5gEvV9CAaU&index=5&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 41 - Lâm Tri - L’être omniscience :

https://www.youtube.com/watch?v=yg4Xa2v3y9Y&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=4

Kiều History 42 - Phi Phù Trí Quỷ - L’éphémère :

https://www.youtube.com/watch?v=rehdXGlCvJ0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=3

Kiều History 43 -Tam Đảo Cửu Tuyền - De la Terre à l’enfer :

https://www.youtube.com/watch?v=5wJ8gU2fbYk&index=2&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 44 - Túc Trái Tiền Oan - Haines et Dettes :

https://www.youtube.com/watch?v=tp-DrF2OL-o&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Version avec la traduction française et anglaise :

http://thienmusic5.free.fr/KieuHistory-Part5.htmKiều History 45 - Tương Phùng - Les amours retrouvées :

https://www.youtube.com/watch?v=qPPiDfRHKQk&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=11

Kiều History 46 - Phách Lạc Hồn Xiêu - Âmes éperdues :

https://www.youtube.com/watch?v=rdOL6kiWcfQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=10

Kiều History 47 - Loan Phòng - Lieu Privé :

https://www.youtube.com/watch?v=CaCp7mpEZQA&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=9

Kiều History 48 - Trạc Tuyền, nom de baptême bouddhique :

https://www.youtube.com/watch?v=_jzTX6IkXa8&index=8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 49 - Thiếp Lan Đình, le manoir cloîtré :

https://www.youtube.com/watch?v=8TonRkhEmIQ&index=7&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 50 - Kim Ngân - Or et Argent :

https://www.youtube.com/watch?v=F-OW6M2fc7w&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=6

Kiều History 51 - Hằng Thủy - Eau du Gange :

https://www.youtube.com/watch?v=B0DFCpC3T10&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=5

Kiều History 52 - Thành Hoàng Thổ Công - Génies tutélaires, génies de la Terre :

https://www.youtube.com/watch?v=S6KjKPsBnJc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=4

Kiều History 53 - Râu Hùm Hàm Én - Tu Hai à la face de tigre et au profil d’hirondelle :

https://www.youtube.com/watch?v=Wl8bhlccMe0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=3

Kiều History 54 - Cá Chậu Chim Lồng - Oiseau en cage, poisson dans le bocal :

https://www.youtube.com/watch?v=nPKPVbikfqY&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Kiều History 55 – Le palais Cung Nga et la Lune :

https://www.youtube.com/watch?v=hc83YWOYyo0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

http://www.youtube.com/user/thienmusic

http://www.thienmusic.com

Voyage en Images et en Musique :

http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm

quachvinhthien@gmail.com

--

Quách Vĩnh Thiện


http://www.thienmusic.com
http://www.youtube.com/user/thienmusic
https://twitter.com/thienmusic

https://www.facebook.com/vinhthien.quach

Voyage en Image et en Musique :
http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm


Président
ACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )
--

Quách Vĩnh Thiện


http://www.thienmusic.com
http://www.youtube.com/user/thienmusic
https://twitter.com/thienmusic

https://www.facebook.com/vinhthien.quach

Voyage en Image et en Musique :
http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm


Président
ACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )
--

Quách Vĩnh Thiện


http://www.thienmusic.com
http://www.youtube.com/user/thienmusic
https://twitter.com/thienmusic

https://www.facebook.com/vinhthien.quach

Voyage en Image et en Musique :
http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm


Président
ACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )
--

Quách Vĩnh Thiện


http://www.thienmusic.com
http://www.youtube.com/user/thienmusic
https://twitter.com/thienmusic

https://www.facebook.com/vinhthien.quach

Voyage en Image et en Musique :
http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm


Président
ACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )