Nội dung thư

Thursday, February 13, 2014

* Vatican

Trong này có 13 hình, bấm từng tấm mà xem.
Khi hình hiện ra rồi giữ con chuột và soay theo hứơng mình muốn coi.
Rất là hay, xem coi cho biết Vatican từng chi tiết nhỏ. Ngồi tại nhà mà xem Vatican như thế nào.
Máy chụp này thật là hay.
Coi xong mổi hình bấm nút back là xem hình khác.